مطالب مطرح شده در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 2/3/92

 

با سلام

قبل از هر سخنی باید به اطلاع رساند که مجمع فوق الذکر بعلت عدم حصول حد نصاب به رسمیت نرسید.,وموکول به مجمع عمومی نوبت سوم به آدرس تهران میدان توحید خیابان پرچم کانون فرهنگی توحید در ساعت 900صبح پنجشنبه مورخه 30/3/92گردید. این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا به رسمیت خواهد رسید .لذا حضور با حساسیت هر تک تک اعضا حتما  سر نوشت ساز خواهد بود

 اما نظر باینکه تعداد قابل توجهی از اعضا شرکت نموده بودند جلسه پرسش و (پاسخ)برگزار گردید.

علت اینکه کلمه (پاسخ)بدین صورت نوشته شده دلیل خاصی دارد و

و ان اینکه تعدادی که همه هفته در گرد هم آئی ها ، همیشه تریبون سخنرانی رابا انحصار دردست دارندو بصورت متشکل همیشه در داخل دایره خودشان سخنرانی را هدایت می کنندو اجازه نمی دهند که عضو دیگری اظهار نظر کند و اگر هم اظهار نظر مخالف نظر آنها داده شود با پرخاش وی را مجبور به سکوت می کنند .با هماهنگی و با برنامه ریزی نفری را به عنوان اداره کننده به جلسه تحمیل نمودند. 

هر چند اداره جلسات اینگونه با مقام دعوت کننده می باشد و در این مجمع نیز هیئت مدیره اداره کننده می بایستی باشند اما بعلت حرمت به مجمع و جلو گیری از تشنج که خواست همان تعداد است ، هیئت مدیره با متانت و صبر و حوصله تمام صحبت های سخنرانان چرخشی اشاره شده در بالارا گوش کردند و تقریبا در هیچ موردی فرصت جوابگوئی حاصل نشد و کماکان با ایجاد تشنج و فریاد های نامفهوم و پرخاش گونه همان تیم متشکل، جوابگوئی به مطالب مطرح شده را عقیم می گذاشتند .شایان ذکر است علیرغم وجود صندلی های خالی بسیار، اکثریت تیم گفته شده در تمام وقت در جلوی سن تجمع نموده بودندو با فریاد و یا پرخاش از پاسخ گوئی جلو گیری می کردند. این بدان دلیل بود که اگر پاسخ سئوالات مطرح شده از طرف هیئت مدیره داده می شد.موجب آگاهی اعضا محترم واقع می گردیدو این موضوع خواست آنان نبود.

    جالب تر اینکه این گروه در چندین مورد کاملا محسوس و نامحسوس به فیلمبرداری از مجمع اعتراض می کردند و درچند مورد واضح دستور به خاموش نمودن دوربین کردندو در موردی در انتهای سالن اقدام به برگردان دوربین و حمله و پرخاش به متصدی آن نمودند.آیا کسانی که ادعا می کنند می خواهند حقایق را مطرح کنند و حرفهایشان مستند است آیا از ضبط مثلا حقیقت گوئی هراسی دارند؟مگر اینکه بخواهند اتهام های واهی بدون پشتوانه را مطرح کنند و از ترس ضبط گفته های بدون مدرکشان ، چنان اشفته می شوند که در پی خاموش کردن دوربین هستند.

    هر چند بعد از چندین سخنرانی اتهامی از طرف آنها ، مدیر عامل تعاونی فرصت شکافت مسائل را پیدا کرد و با تشریح قانونی اقدامات و تنگنا ها و باید ها و نباید هاسعی کردند صرفه و صلاح قاطبه اعضا را عنوان نمایند اما کماکان با قطع صحبت های ایشان ، آرامش جلسه را به هم می ریختند .

بناچار هیئت مدیره بدینوسیله مسایل مطرح شده را به نظر اعضای محترم می رسانند.

موردی که باید به آن حتما اشاره شود و به ان اعتراض می شود .همانا توهین به شعور اعضا ی تعاونی می باشد .برابر مطالبی که در زیر  بدان ها اشاره خواهد شد ،اشخاصی که مبادرت به سخنرانی کردند با دروغ و ترفند های خاصی سعی کردند افکار عمومی را فریب دهند و با این کار به شعور اعضا توهین کرده اند. به دلایل زیر:

1-در مورد واحد های باقی مانده :خوشبختانه آقای س-پور در سخنان خودشان اظهار داشتند که جهت واحد های باقی مانده به دادگاه شکایت کرده اند یعنی به مرجع رسمی تشخیص وقوع جرم و یا عدم وقوع آن .اما ایشان در صحبت هایشان ،عمدا نتیجه دادگاه را اعلام نکردند که دادگاه مستقر در اتاق تعاون یعنی کارشناس ترین مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات ، اتهام انتصابی وی را رد کرده اندو عملکرد هیئت مدیره حاضر را زیر سئوال نبرده اند .آیا ایشان کارشناس تر از مرجع تخصصی تعاون هستند؟

2-درمورد نقشه های مورد اشاره ایشان :توجه فرمائید ایشان از دور و از روی سن کپی دو نقشه را به اعضا نشان دادند . در بررسی فیلم تهیه شده مشخص گردیدکه در آن قطع A3 دونقشه از کل زمین هاوجود داشت که زمین ها به قطعات کوچک تقسیم شده بودندو اعضای محترم حضور ذهن دارند که این نقشه ها در سالهای 84و 88 توسط هیئت مدیره قبلی تهیه شده بودندو بدلیل غیر قانونی بودن امکان پیاده کردن آنها را نداشتند.البته در این نقشه قسمت هائی از زمین حذف شده بودو طی نقشه برداری مجدد در این هیئت مدیره حذف انها مشخص گردید و ایشان سعی می کردند که هیئت مدیره حاضر را عامل آن نقشه ها جلوه دهند .فریب مردم و اعضای خسته تاکجا؟و نوهین به فهم آنها و به چه منظوری ؟(فیلم نقشه نشان داده ایشان موجود است ).

3-در مورد اساسنامه :برابر تکلیف ارائه شده از اداره کل تعاون استان تهران ،بازنگری اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع عمومی فوق العاده درجریان ، گنجانده شده است و این اقدام مستقیم هیئت مدیره نبوده است . ایشان اشاره به ماده18 اساسنامه جدید نمودندو گفتند که در این اساسنامه ، ماده 18 به ضرر اعضا تغییر کرده است .برابر تطبیقی که در مورد اساسنامه جدید و قدیم شده است در هردو  اساسنامه ماده 18 یکی هستند وتغییری نکرده است و گفته ایشان کذب محض است وماده 18 در مورد فقط فوت صحبت نکرده بلکه نحوه تسویه حساب بااعضا خارج شده از عضویت را مطرح می کندکه یکی از آنها فوت می باشد و این فوت برابر شرایط آخر ماده 14 قانون بخش تعاون می باشدو مفاد قانون غیر قابل تغییر است وا ساسنامه باید از قانون تبعیت نماید.کل اساسنامه جدید در برگه های بزرگ در فیروز بهرام نصب شده است

   باز یاد اور می شود هیئت مدیره تحت تکالیف محوله از طرف اداره کل تعاون مامور درج در دستور کار شده است و اعضای محترم مختار در رد یا قبول شرایط آن می باشند.انتصاب تغییر اساسنامه به هیئت مدیره با منظور دیگری و جهت تشویش اذهان اعضا ، توسط ایشان مطرح شده است . آیا توهین نیست؟

4-در مورد وکالت نامه شرکت در مجمع:وکالت شرکت در مجامع برابر متون آگهی های منتشره در روز هاو ساعات اداری انجام می شود و نه در روز های تعطیل و دراین مورد و رسیدگی به سایر مسایل تعاونی همیشه دو نفر از کارمندان تعاونی در دفتر زمین فیروز بهرام حاضر هستند.در روزهای تعطیل تکلیفی جهت حضور ندارند ومجاز هستند که از تعطیلی آخرهفته استفاده بکنند یا حضور داشته باشند.و همین طور اعضا هیئت مدیره که مسلما آنان نیز دارای خانواده هستند و تکالیفی هم در مقابل خانواده خود دارند و می بایستی در روز های تعطیل به انها رسیدگی کنند.هر چند، بارها سعی نمودند در روز های تعطیل در بین اعضا باشند اما بناحق با پرخاش گری و اهانت برخی از افراد فوق الذکر، مواجه شده اند.اتهامات وارد شده توسط آقای س- پور که در بالا بدان ها اشاره شد ، هدفی جز فریب افکار عمومی بر علیه هیئت مدیره نبوده است  و با مطرح نمودن غیر واقعی مسایل سعی در بازی، با شعور اعضا کرده اند.

در مورد صحبت های آقای فا

  در اینجا بایستی یاد اور شد که اگر خاطر اعضای محترم یاری کند ، تعداد افرادی که در دو طرف سن و یا در ردیف جلوئی سن تجمع نموده بودند ، بغیر از برخی از اعضا ، دقیقا همان افرادی بودند که در مجمع مورخه 22/10/90، با هیجان و غوغا ، تقسیم زمین را تبلیغ می کردندو قول می دادند که با تقسیم زمین ارزش افزوده فراوانی به زمین ها تعلق خواهد گرفت ومبالغی همچون 150 میلیون  برای هر سهم را تبلیغ می کردند. اما چون امروزه ، قول های  داده شده واهی از کار درآمده و ارزش هر سهم به پائین تراز نرخ فروش کل زمین و برای هر سهم در آن موقع  ، رسیده است .مجبورند با فریب و استدلال های آنچنانی رو پوشی برای ان قول ها فراهم نمایند.

  همانطوریکه رئیس هیئت مدیره در مجمع اعلام کردند که مانتوانستیم ، کاری که لایق شما اعضا باشد برای شما انجام دهیم  ، قاطبه اعضا هیئت مدیره نیز بر این اعتقاد هستند و این بدان جهت است که مصوبه مجمع عمومی در مورد تقسیم زمین ، دست آنها را بسته است و نمی توانند کاری بجز اجرای مصوبه مجمع انجام دهندو مکلف به آن هستند و این محدودیت انها را نیز آزار می دهد ،چرا که ،آنان بغیر ازهیئت مدیره بودن ، همانا مثل سایرین عضو نیز ، هستند

در راستای انجام مصوبه تقسیم زمین اقدامات زیر انجام شده است

1-   نقشه برداری و نقشه کشی و تفکیک قطعات بالای پنج هکتاری برابر قوانین مربوطه

2-      علامت و تابلو گذاری قطعات

3-ارائه مدارک مشاع هر سهم از قطعات به اعضای مراجعه کننده و انتشار آگهی و ارسال پیام کوتاه در چندین مورد جهت مراجعه اعضا دیگر جهت اخذ مدارک مشاعی مربوطه

4- خیابان کشی و تفکیک قطعات بصورت فیزیکی

5- اقدام جهت لوله کشی کارشناسی و اصولی برای قطعات و نه بصورت انجام هزینه بصورت غیر اصولی و به قول عوام بصورت (دیمی)و این اقدام نیاز به زمان و اخذ مشاوره های فراوان و عقد قرارداد مشاوره با کارشناسان رسمی وزارت کشاورزی که پس از مطالعات مشاور ، تحت نظر ایشان مناقصه اجرائی در شرف انجام می باشد.

قابل ذکر است که بدلیل محدودیت های قانونی هیئت مدیره نمی تواند زیر 5 هکتار ، زمین ها را تقسیم نمایند.لذامدارک سهام مشاع در قطعه مربوطه تحویل داده می شود و نه قطعه خاصی برای عضو خاصی وهمچنین زمین زیر 5 هکتارو فردی غیر قابل تحویل می باشد.مگراینکه بحالت غیر رسمی و با توافق توسط اعضای قطعه مربوطه انجام شود.

  در این میان افرادی به عنوان سر گروه خود خوانده طی نشست محدودی بین خودشان ، لقب سر گروهی به همدیگر اعطا نموده اندو بدون انتخاب از طرف اعضای قطعات مربوطه مشغول هماهنگی با خودشان شده اند.هیئت مدیره به دلیل همکاری با این افراد  که در فراخوان اعضا کمک نمایند ، برخی همکاری و هماهنگی لازم را انجام داده اند و این بدان معنی نبوده که آنان نماینده رسمی و قانونی اعضا می باشند .مادامیکه از طرف اعضای قطعه مربوطه حداقل 1+50نفر به آنها وکالت داده و یا حداقل صورتجلسه با تعداد حداقل حد نصاب ، تنطیم نشود،نماینده و یا سر گروه محسوب نمی شوند

تا به امروز هیچ سر گروه خود خوانده ای ، موفق به ارائه نمایندگی قانونی  از طرف اعضا ی قطعه خاصی نشده اندتا زمین مربوطه به صورت امانت به سر گروه مربوطه تحویل داده شود. هر زمان برای هر قطعه ای این شرایط حاصل شود آن قطعه تحویل داده خواهد شد.

هیئت مدیره امانت دار سهام اعضا می باشد و تنها در صورتی شخصی را به رسمیت می شناسد تا امانت اعضا را به وی واگذار کندکه از طرف اکثریت صاحبان سهام مشاع ،دارای وکالت ویا حد اقل صورتجلسه باشند .مگر اینکه خدای نکرده درمجمعی اعضا مصوب کنند که اگر هر کسی خود را سر گروه نامید ، قدرالسهم زمین آنها را به آن شخص واگذار شود .بدیهی است که اعضای محترم چنین تصویبی را نخواهند نمود.

  تقابل های گروه تبلیغ کننده تقسیم زمین و تعدادی از این سر گروه های خود خوانده ، محدود به زمین فیروز بهرام نبوده .کما اینکه با ایجاد دخالت و مزاحمت و شایعه پراکنی ، تا کنون سه بار به نتیجه رسیدن تکلیف زمین تجاری لتمان کن را ، عقیم نموده اند . در صورت  به نتیجه رسیدن می توانست با پول بدست آمده ، گرهی از گروه مشکلات اعضا را حل نمود . امروزه باشروع به ساخت تجاری در تعاونی های اطراف در لتمان کن ، هر آن با فراوانی تجاری های عرضه شده گردیده ایم ، وقیمت نسبی منطقه ای و روز تجاری های شهاب شهر زیر سئوال رفته است .عرضه که فراوان شود مسلما روی قیمت اثر می گذارد.  

  قابل ذکر است که در میان این سرگروه های اسمی ،افراد فهمیده ای وجود دارند که منطقی رفتار می نمایند و مسیر درستی را پیگیری می کنند و از این بابت هیئت مدیره از طرف خود و اعضا به جهت همکاری،  از انها تشکر و قدر دادنی می نمایند.

مطالب بالا ، توضیح کافی در مورد صحبت های آقای (فا)  در مجمع نوبت دوم را ارائه نموده است

اما در اینجا بایستی به آقای (گ)یعنی سخنران بعدی یاد آور شد که برادر گرامی ، شما که تبلیغات خود را زود هنگام شروع کرده اید، آیا تاکنون توجه نکرده اید که برج B1با 84 واحد آپارتمان در سال 83 توسط هیئت مدیره قبلی فروخته شده است و نه در زمان این هیئت مدیره .صد البته بدلیل محلی بودن خودتان در منطقه 22 ، اطلاع داشتید و فقط برای عزل هیئت مدیره و جا گشائی برای افرادی امثال خودتان عنوان نموده اید  و لاجرم منتهی می شود به انتخاب بعدی خودتان و بدین جهت متوسل به این دروغ بزرگ شده اید.

قضاوت از آن اعضای محترم تعاونی می باشد

 

   

 

; ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱۱