در این چند سال ضرر کردیم یا سود؟

  هنوز شاید کسانی باشند که معتقدندکه این هیئت مدیره برای تعاونی کار کرده اندو نمی دانندکه چرا اکثریت اعضا خواهان عزل آنان هستند؟.و چرااعضا اقداماتشان را ، مخرب امکانات تعاونی می دانند؟ بدین جهت این نوشته ،سعی می کند تا عملکرد هیئت مدیره تعاونی شهاب شهر رااز زاویه دیگری بررسی نماید واز اعداد و ارقام و محاسبات استفاده کند .تا آن عده با قضاوت خودشان پی به حقایق تلخ تعاونی ببرند
عمده ادعا و عملکردهیئت مدیره، همانا ساخت و ساز در زمین لتمان کن است .بغیر از بحث به هدر دادن مجوز و زمین برای ساخت00 6واحد که علی الاصول می بایستی تعداد قابل توجهی آپارتمان، بالای حداقل 200 الی 300واحد به عنوان سود می رسید و دلایل آن ،قبلا عرض شده و ملکه ذهن همه ی اعضا می باشد، محاسبات زیر ، سوی دیگری از فاجعه ضرر و زیان اعضا را آشکار می کند.
در محاسبات زیر در کلیه ارقام ، مبنا گزارشات و اسنادی است که از طرف هیئت مدیره ارائه شده اند ، تا مبادا کسی در صحت ارقام شک کند و آنها را ساختگی فرض نماید. توجه اعضا گرامی را به این سئوال جلب می کند که آیا هیئت مدیره با عملکرد 14 ساله برای آنان منافع ایجاد کرده اند یا ضرر؟!!!

ارقام مورد نیاز محاسبات

 *متراژ تعلق گرفته برای هر سهم بنا بر اعلام هیئت مدیره ،هر سهم 5/1 متر مربع * متراژ زمین لتمان کن با 120%تراکم 30,000متر مربع
*ارزش پیشنهادی هر متر مربع از آپارتمانهای شاید باقی مانده ی لتمان کن بعنوان سود هر سهم 1،300،000تومان * تعداد آپارتمان باقی مانده 39 واحد
*قیمت استعلام شده از کارشناسان منطقه برای هر متر مربع زمین مشابه لتمان کن با جواز 700 الی 800 هزار تومان متوسط 750 هزار تومان

و اما محاسبات برمبنا ارقام بالا
کل متراژ 39آپارتمان باقی مانده برای (هر سهم 5/1 مترمربع)      

                                                                       مترمربع 5/4861=3241×5/1
قیمت کل پیشنهادشده توسط هیئت مدیره برای فروش 39 واحد 

                   تومان                            6،319،950،00 =1،300،000×5/4861
وام اخذ شده برای 39 واحد از قرار هر واحد 8میلیون تومان

                                   تومان                      312,000,000=39×8,000,000

     تومان     6,007,950,000=312,000,000- 6,319,950,000                                  
چون کار کرده اند فقط حدوداشش میلیاردتومان قراراست عاید می شود 

 واگر هیچ کاری و ساخت وسازی انجام نمی شدو زمین خالص فروخته می شد.
قیمت زمین لتمان کن

                                    22,500,000,000   =750,000×30,000مترمربع

قیمت آهن آلات منتقل شده از فیروز بهرام به لتمان کن

                                           تومان                    220,000,000

 تومان                      22,720,000,000=22,500,000,000+٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

اگر هیچ کاری نمی کردند حدودا 23 میلیارد تومان عاید می شد

لذا ما در اثر مشغول شده این آقایان در لتمان کن حدودا 17 میلیارد تومان ضرر کردیم برای ادامه لطفا کلید ادامه مطلب را بزنید

 

 


کمترین ضرر حاصله از عملیات چندین ساله هیئت مدیره

           تومان16,712,050,000 =6,007,950,000-22,720,000,000

 یعنی اگر هیچ کاری انجام نمی دادند برای هر سهم هفت میلیون تومان عاید می شد

                         تومان                      7,010,182=3241÷22,720,000,000

 و چون ساخت و ساز کردند و علی الاصول سود بیشتری می بایستی عاید می شد اما مبلغ ز یر قرار است شاید پرداخت شود. از عواید دیگر مثل سود حاصله از کشاورزی صرف نظر می شود

                                        تومان(تقریبا) 1,850,000=3241÷6,007,950,00         چون کار کرده اند برای هر سهم یک میلیون وهشصد هزار تومان می رسد با هفت میلیون قبلی مقایسه کنید
در رابطه با وعده تجاری ها، چون تراکم زمین استفاده شده است اخذ مجوز مجدد نیاز به جلب نظر شهرداری دارد و در صورت موافقت ، اخذمجوز و ساخت و ساز آنها ،هزینه بالائی را بخود اختصاص خواهد دادو توجه دارید که این وعده، وعده چندین ساله است نتیجه گیری برازنده شماست

 

; ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٦