اطلاعیه و پیشنهاد

   باطلاع می رساند که برابر تصمیم اداره کل تعاون استان تهران ،مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره  و بازرس تعاونی مسکن شهاب شهر نوبت اول در مورخه 23/3/93 ساعت 9 صبح در محل اتوبان شهید خرازی غرب بعد از پل آزادگان خروجی نمونه سپاه مسجدفاطمه الزهراجنب پروزه لتمان کن تعاونی  برگزار خواهد گردید.برگزار کننده این مجمع مستقیما اداره کل تعاون استان تهران می باشد .اما برابر اطلاع بازرس فعلی تعاونی پیگیر امور مربوطه است . هر چند بهتر بود که اطلاع رسانی فراگیر انجام پذیرد اما متاسفانه به همان درج در روز نامه اطلاعات بسنده شده است .لذا از شما عضو گرامی دعوت می شود که دراین مجمع سرنوشت ساز شرکت فرمائید .

   دراین رابطه به نظر تعداد حدودا 15 نفربا کمی یا بیش ، در سمت هیئت مدیره ثبت نام کرده اند که صورت اسامی آنها از طرف اداره کل تعاونی اعلام خواهد شد .

بدور از هر نوع تفکری که داوطلبین هیئت مدیره دارند .با توجه به ساختار تعاونی اصولا هیئت مدیره بعدی می بایستی سه موضوع اساسی را پیگیری نمایند.

  1. اقدام و پیگیری عملکرد هیئت مدیره های گذشته تعاونی از جمله همین هیئت مدیره فعلی ، که ما بعنوان اعضای هیئت مدیره فعلی از ان استقبال خواهیم کرد .تا چنانچه غل و غشی وجود داشته ، روشن شده و همگان از ان اگاه گردندو در غیر اینصورت مهاجمان و تهمت زنندگان سه ساله اخیر ،پاسخ لازم را دریافت کنند. به نظر می رسد که تمامی کاندیدا ها در این مورد اتفاق نظر دارند.وچون دراین مورد اتفاق نظر دارند و ایده فردی نیست ، زیاد نیازی به تبلیغ و شعار نداشته و بایستی از طرف هر کسی که انتخاب شد پیگیری شود.

  2. پیگیری شکایات علیه تعاونی و یا به نفع تعاونی ، این نیز واضح و مبرهن است و نیازی به گفتن ندارد.

دو موضوع فوق الذکر نیاز به اعلام نظر داوطلبین نداشته وبه نظر در اینمورد هم فکری کامل وجود داردو بایستی و حتما عملی گردند.و چون خواست همگان است ،نبایستی پیگیری آنها ایده جدید وشعار تبلیغاتی باشد ..و استثنا پذیر نمی باشد.

3-اما مسئله ادامه  طرح تقسیم زمین ها و یا تغییر کاربری زمین های فیروز بهرام تحت طرح ایجاد شهرک تجاری و اداری و خدماتی که شرح مختصری از آن در مقاله دو هفته گذشته بیان شد،  موضوع اصلی است و به نظر  دربین داوطلبین تفاوت دید گاه وجود دارد . پیشنهاد می شود که کلیه داوطلبین نظر و شیوه عملکرد خود ،در رابطه بادو موضوع فوق را  ، بطور صریح و واضح برای اعضا بیان کنندو روشن بگویند که کدام را پیگیری خواهند نمود و دراین رابطه از هرگونه اظهار نظر دو پهلو خودداری کنند تا از این رهگذر اعضای محترم تعاونی بتوانند انتخاب اصلح را از بین کاندیدا ها انجام داده و و منتظر نتیجه انتخاب خود باشند . 

بدلیل اینکه  مجامع عمومی این تعاونی در نوبت اول معمولا به حد نصاب نمی رسد . بجهت  داشتن وقت  ، بهترین زمان کافی  برای اظهار نظر کاندیدا های هیئت مدیره می باشد و می بایستی موضع و نظر خود را دردو موضوع تغییر کاربری و یا ادامه تقسیم زمین برای اعضا تشریح نمایند . و در نوبت دوم مجمع صرفا به معرفی خود و توانائی هایشان بپردازند.

  برای اینکه جلسه با نظم و متانت و خارج از هر هوچی گری اداره شود ، پیشنهاد می کنیم که بازرس فعلی تعاونی جلسه را اداره کرده  و وقت مساوی را بین کاندیدا ها تقسیم نموده و نوبت بندی کنند .

 اما مسئله تاریخی مجامع این تعاونی که همانا هوچی گری و ایجاد تشنج و جو سازی از طرف برخی از افراد می باشدوچون جلسه شناخت کامل از داوطلبین و تفکر آنهاست ، آن نیز باید کنترل شود و در این رابطه از اعضای فهیم درخواست می شود که با متانت و صبر و شکیبائی آنان را ارشاد کرده  ،و حق خود را برای دانستن عقاید کاندیدا ها یاد اور شوند . تا از این رهگذر ضمن یاری بازرس تعاونی ، بهترین استفاده را از وقت خود بنمایند.                                                 

                                                                                                                        هیئت مدیره تعاونی

/ 0 نظر / 48 بازدید