تشریح دستورات جلسه مورخه 18/10/93

با سلام

هر چند مطمئن هستیم که از این نوشته سو استفاده تبلیغاتی خواهد شد و مسئولین فعلی تعاونی آنرا بعنوان یک حربه دفاعی بکار خواهند گرفت .امااز انجائیکه همواره پیشبرد اهداف تعاونی را در نظر داشتیم و جهت همین منظور علیرغم تخلفاتی که در گزینش و تائید هیئت مدیره جدید اتفاق افتاده بود .تاکنون به عملکرد ها، اعتراضی نکرده ایم .

توجه می فرمائید که نه تنها در این موارد اقدامی را ننمودیم بلکه با هر چه زودتر تحویل و تحول اسناد و مدارک تعاونی ، انان را یاری کردیم  تا مبادا مشکلی ایجاد شود چرا که در هر حال ما نیز عضو تعاونی هستیم و قایقی راکه خود در ان نشسته ایم ، سوراخ نمی کنیم لذا هر گونه رکود در آن متوجه ما نیز می باشد.

    اما در مقابل در مجمع نوبت اول ،تمام اقدامات ما در رابطه با بنام نمودن سند های زمین های فیروز بهرام را که ما تا اخرین لحظه پیگیر ان بوده ایم وبااخذ استعلام های لازم  مراحل پایانی را می گذراند، بنام اقدامات خودشان مطرح می کنند و تقاضای تشویق را می نمایند. این درحالی است که  همین تیم با کار شکنی در ادارات جلوی اتمام کار را گرفته بودند.

   موضوعی که مارا به عنوان عضو تعاونی بر ان داشت که مسائلی را باشما اعضا محترم مطرح نمائیم همانا ترکیب ساختاری وموضوعی دستورات جلسه مجمع عمومی مورخه 18/10/93تعاونی می باشد .که به شرح ذیل عنوان می شوند.

 1. انتخاب بازرس تعاونی – اعضای فهیم می بایستی کسی رابازرس  انتخاب کنند که ضمن داشتن اطلاعات لازم در مورد تعاونی شهابشهر ،نیامده در هیئت مدیره جذب نشوند. کما اینکه برخی از این کاندیدا ها از طرف هیئت مدیره تبلیغ می شوند.انشاالله طوری نباشد که(( منو ساقی بهم سازیم و بنیادش بر اندازیم))

 2. فروش آپارتمانها و مصالح مازاد باقی مانده و زمین های تجاری  به نفع اعضا – زمانی که  هیئت مدیره قبلی اقدام به فروش اقلام یاد شده و زمین هاتجاری نموده بود با فورانی از تهمت ها از طرف اکثریت همین هیئت مدیره فعلی مواجه شده بود و اصرار داشتند که زمین های تجاری  را خود اعضا ساخت و ساز نمایند و فروش را خیانت مطلق  می دانستنداما حالا به نظر منعی ندارد .  این هشیاری اعضا را در تصویب این دستور نیاز خواهد داشت.

 3. تصمیم گیری در مورد تغییر کاربری زمین های فیروز بهرام

  توضیح اینکه این موضوع دقیقا کاری بود که هیئت مدیره قبلی بدلیل ایجاد ارزش افزوده ،اقدام می نمودکه تقریبا تا مراحلی نیز موفق بوده است .(خاطرنشان می شود که عکس یکی از اعضای هیئت مدیره قبلی را در حالت حضور در شهرداری برای این موضوع گرفته و به عنوان مدرک جرم به اعضا نشان می دادند) اما همین تعداد  ازاعضا هیئت مدیره فعلی با اقدامات مخرب جلوی هر گونه پیشرفت را مسدود نموده بودندو اصرار داشتند که تقسیم زمین ها ادامه داشته باشد و قولهای تقسیم دویست متری و سیصد متری مستقل را می دادندو ارزش افزوده تا 200 میلیون تومان را قول می دادند . و در این رابطه حد اقل چند سال تعاونی را معطل نمودند.

  اما موضوع حساس تر این است که تغییر کاربری به چه چیزی؟

  الف :به مسکونی ؟ که بایستی عنوان شود

  ب:به تجاری و ایجاد میادین؟ دقیقا همان موضوعی که به ان ایراد می گرفتند وتقبیح می کردند و جلوی پیشرفت کار را گرفته بودند.در هر حال  به نفع اعضا است. .(امیدواریم که هنوز این شانس برای تعاونی به هدر نرفته باشد)

  ج:به ایجاد سوله و تبدیل به مشاغل وصنایع تبدیلی  کشاورزی .باز نیاز به اخذ مجوز مراجع ذیصلاح را دارد و از طرفی بنا به دلایلی که در مقالات قبلی عنوان شده بودند به نفع اعضا نخواهد بود

  د: ایجاد کارگاه ها و مشاغل محتلف صنعتی – نیاز به موافقت ارکانها و دوایر می باشد و بنا بر اصل حفظ هوای پاک تهران و محیط زیست و حفظ فاصله تا حد اقل  60کیلو متر از تهران مورد موافقت قرار نخواهد گرفت .هرچند هم مجمع تصویب نمایداما عملی نیست وهدر دادن زمان و وقت می باشد.

 4. پیگیری تخلفات هیئت مدیره قبلی –جالب اینکه این موضوع نیاز به مصوبه در مجمع نداشته و جز وظایف اصلی هر هیئت مدیره ای است و فقط برای توجیح عدم اقدام تاکنون خودشان  در دستور جلسه کنجانده شده است تا مباداتوسط احدی از اعضا تعاونی مورد سئوال قرارگیرند.و نتوانند تهمت ها و افترا های روا شده قبلی در مورد هیئت مدیره پیشین را جوابگو باشندو فقط برای خرید وقت ،اکتفا به عدم تصویب در مجمع عنوان می کنند در صورتیکه نیاز به تصویب ندارد و ما از ان استقبال می کنیم تا سیه روی شود هر آنکس در او غش باشد.

  در خاتمه یاد اور می شود که سند رسمی مشاع از زمین های تقسیم شده در اندازه های دویست متری یا سیصد متری  به معنی تعیین چهار دیواری و یا چهار جهت اصلی هر قطعه و جانمائی برای هر عضو نخواهد بودو فقط شریک بودن در قطعات حدودا 5 هکتاری را خواهند نوشت یعنی همانی که این چند  سال داشتیم بطوریکه همه در نقطه نقطه 5 هکتار شریک هستند  و جای مشخصی را برای اعضا تعیین نخواهند کرد

موضوع مهمتر اینکه در رای گیری ها اسیر جو نشده و قبلا خواست شخصی خود رابررسی نموده و در مجمع، به اعمال نظر خاص خود  بپردازیم 

مطلب برای تشریح و توضیح بوده وهر گونه تصمیم گیری منوط به اعضای محترم در مجمع می باشد.

/ 0 نظر / 81 بازدید