گزارش 2

                                                         

     ضمن سلام ، همانطوریکه در اطلاعیه قبلی درج گردیده بود ، بدینوسیله گزارش بعدی هیئت مدیره در مورد اقدامات انجام شده ، تقدیم اعضای محترم تعاونی مسکن شهاب شهرمی گردد.

در اطلاعیه قبلی سعی شده بود که  توضیحات مفصلی در مورد اعم موضوعات مبتلابه ،روز تعاونی تقدیم اعضای محترم گردد . اما همین مفصل بودن توضیحات مورد بازتاب هائی از طرف اعضا قرارگرفت که خواستار مختصر و مفید بودن گزارش شده بودند .لذا در این اطلاعیه برآن شدیم که اقدامات خود را فهرست وار و مختصر گزارش نمائیم و اگر در مواردی نیاز بود، توضیح لازم را ارائه خواهیم نمود.

1-     اقدامات انجام شده در مورد زمین فیروز بهرام تعاونی

قبل از هر توضیحی بایستی در نظر گرفت که امکان کار فیزیکی وعملیاتی و اجرائی  در زمین فیروز بهرام کمترمقدورو مهیا بوده است و هر آن اقدامی که بایستی انجام می شد اکثرا در ادارات وارکانها قابلیت پیگیری داشتند .لذااکثراقدامات در چهار چوب مراجعات اداری انجام گردیده و درپاره ای موارد ، امور اجرائی زمین  نیز دردستور کار بوده است . 

الف-مراجعات ومکاتبات متعدد با وزارت تعاون و اداره کل استان تهران به منظور امور هماهنگی

ب:برگزاری حداقل سه مجمع عمومی در عرض 20ماه از تصدی هیئت مدیره کنونی در صورتی که سابقا هر دو الی سه سال یک مجمع تشکیل می شد

ج:اقدام به نقشه برداری زمین ها به منظور شناسائی ابعاد مختلف آنها و تظبیق با نقشه    1 /2000

د: کشف و شناسائی پیشروی در زمین ها ، توسط همسایگان برای اولین بار که در زمان هیئت مدیره قبلی در مورد انها سکوت شده بود و در نقشه های ارائه شده و تقسیم بندی های سالهای 84و88موارد مذکور از نقشه ها حذف شده بودند .

ه:مکاتبه و مراجعه به مراجع قانونی ذیربط و ارگانها و ادارات مانند شهرداری منطقه 18و شهرداری تهران و کلیه ادارات زیر مجموعه آن مانند معاونت شهرسازی و ادارات مختلف حریم تهران به منظور پیگیری احیا مسکونی بودن زمین ها

و: مذاکره و شرکت در جلسات مختلف حداقل باچهار گروهی که تمایل داشتند بعنوان مشاور در مسیر احیا مسکونی شدن و یا تغییر کاربری ، با تعاونی همکاری نمایند

ز:مراجعه و مذاکره و شرکت در سمینار های شهرداری به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست های در شرف اجرای شهرداری در مورد حریم تهران و اخذ مشاوره

ح:مکاتبه ومراجعه به استانداری تهران مخصوصا معاونت عمرانی مربوطه و پیگیری لازم در سلسله مراتب های بعدی

ط:مراجعه و ارسال عریضه به دفتر مقام معظم رهبری و درخواست جلب نظر و مساعدت

ی:مراجعه و مکاتبه با دفتر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ک:مکاتبه با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

ل:مراجعه و مذاکره با مقامات شهرستان اسلامشهر

م:و تعداد بیشماری مکاتبه با مقامات مختلف

ن:مراجعات مکرر به جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد اسلام شهر به منظور اخذ سند های تفکیکی زمین ها تقسیم شده بالای پنج هکتاری

توجه خواهید فرمود که هر کدام از موارد پیش گفته ، مستلزم مراجعات مکرر و پیگیری های بعدی در چندین روز و چندین هفته بوده است و صرف انرژی لازم را به دنبال داشتند.

   شایان ذکر است که بدلیل ساختار پیچیده زمین فیروز بهرام از روز اول و مضافا اینکه در هیئت مدیره های قبلی با تعهداتی که برای تعاونی ایجاد نموده بودند ، مسیرهای پیشروی بسیار دشوار شده بودند. مانندتعهدات نسنجیده مدیر عامل اسبق به شهرداری و یا همین دریافت زمین لتمان کن به عنوان معوض مبالغ واریز شده به حساب شهرداری وقت ،حقی که به همین جهت برای تعاونی ایجاد شده بود، بنا بر ادعای مقامات شهرداری و تائید کارشناسان حقوقی از بین رفته بود. هر چند این هیئت مدیره سعی نمود ، ادله کافی ارائه نمایند .اما باز بدلایل پیش گفته ، پیگیری هادر نقطه ضعیف واقع می شدند.

   با همه این مشکلات ، هیئت مدیره تا حدودی موفق شده بودند که نظر مسئولان را جلب نموده و در مقاطعی ،آنان قول رسیدگی و همکاری را داده بودندو واگذاری زمین معوض در مسیر رسیدگی قرار گرفته بود.

                                                                                                                                                          

   خاطر نشان می گردددر موقع تحویل وتحول تعاونی از هیئت مدیره قبلی ، هر سهم تعاونی با مبالغی در محدوده 12 میلیون تومان خرید و فروش می شد .اما در اثر همین مراجعات ، ارزش سهم تا بجائی رسید که اشخاصی درسیستمی متشکل ، آماده خرید کل زمین با مبنی حدودا 30میلیون تومان برای هر سهم شدند. و حتی موافقت نامه ای نیز با شرط تائید اعضا در مجمع منعقد گردیده بود.  هر چند همین قیمت نیز نمی توانست ارزش واقعی هر سهم را پوشش دهد اما بیان گر پیشرفت  ارزش افزوده تا دو ونیم برابر بود .یعنی250%ارزش افزوده درتصدی این هیئت مدیره ، و پیگیری ها باعث جلب نظر سرمایه گزاران شده بودند

   دو مورد پیش گفته یعنی رسیدگی جهت اخذ معوض و یا فروش زمین و به اضافه تقسیم زمین (بنا بر پیشنهاد و اصرار برخی از اعضا و مراجعات مکرر آنها به اداره کل تعاون استان تهران) ، هر سه مورد در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 22/10/90یعنی تقریبا پس از هشت الی نه ماه از تصدی هیئت مدیره کنونی ، به رای اعضا گذاشته شدو در نهایت گزینه تقسیم زمین انتخاب گردید.

  بعد از نقشه برداری ، تفکیک کارشناسی زمین های فیروز بهرام در محدوده مجاز قوانین مربوطه ،در اندازه های بالای پنج هکتار ، اجرا گردید پس از حدودا دو ماه ازتصویب در مجمع ، اوایل سال 91 فراخوان اعضا جهت مراجعه و اخذ مدرک مشاع در قطعه مربوطه انجام گردید.علیرغم انتشار اطلاعیه در مقاطع مختلف و از طریق روزنامه رسمی دردو نوبت و انتشار اطلاعیه در کانون بازنشستگان نیروهای مسلح وارسال پیام کوتاه ، بدلیل مراجعه موردی اعضا ، تاکنون ادامه دارد.

2-     احیا چاه آب و تعمیر موتور آب:

احیا چاه آب و تعمیر موتور آب انجام گردیده و مراحل لوله کشی توسط شرکت مهندسی مشاور، بررسی کامل شده و گزارش مربوطه دریافت شده است که انشاالله پس از تعیین پیمانکار اجرائی ، بصورت علمی و اصولی انجام می شود.

3-     جاده کشی و تامین دسترسی

جاده های دسترسی به قطعات تفکیکی انجام شده و تسطیح گردیده اند

4-رفع تصرف:

در چندین مورد به منظور تعامل و رفع تصرف از زمین های فیروز بهرام با همسایگان ،جلساتی تشکیل گردیده و لی بدلیل عدم تمکین آنان به ناچار از شکایت شدیم و  موضوع در دست رسیدگی وپیگیری می باشد. همانطوریکه اطلاع دارید شکایت ها مخصوصا از نوع حقوقی ، زمان بیشتری را جهت بررسی نیاز داردو کماکان پیگیری می شود.

5-باز سازی ساختمانهای موجود:

ساختمانهای موجود در زمین فیروز بهرام جهت جلوگیری از تخریب ، باز سازی شده اند و تجهیزات انها تا اندازه رفع نیاز ، تامین و یا بازسازی گردیده اند .

انشالله در اطلاعیه بعدی اقدامات قضائی در مورد هیئت مدیره سابق و سایر پرونده های قضائی تعاونی به انضمام سایر اطلاعات ، تقدیم شما عزیزان خواهد گردید.                                                                        

  به امید موفقیت                          

                        هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

 

/ 0 نظر / 8 بازدید