آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا( نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر رأس ساعت9صبح روزپنجشنبه مورخه2/6/91درمحل کانون فرهنگی توحید واقع در تهران میدان توحید خیابان پرچم  تشکیل میگردد. لذا از کلیه اعضاء شخصاًیا وکالتاً دعوت میشود راس ساعت مقررجهت اخذ تصمیم درمورد موضوعات زیر در محل مذکور حضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

1-ارائه گزارش وتصویب بیلان
عملکرد و تراز مالی هیئت مدیره در سال 1390

2-تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی1391

3-انتخاب بازرس   

توضیحات :

1- هر یک از اعضای تعاونی می توانند نماینده تام الاختیار (وکیل )خود رابرای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نمایند.تعداد آرای وکالتی هر عضو حد اکثر سه رای  و هر شخص غیر عضو تنها یک  رای خواهد بود.به منظور تنظیم وکالت نامه عادی وکیل و موکل می توانند با به همراه داشتن مدارک عضویت و هویت فردی در ساعات اداری یک هفته حد اکثر  از تاریخ نشر آگهی ازساعت 30/8 الی 12 به دفتر تعاونی واقع در لتمان کن مراجعه نمایند .

2- به موجب مفاد تبصره 2 ماده 16 اساسنامه  مورد عمل تعاونی عضویت اعضا با تحویل زمین و یاواحد مسکونی (نیمه تمام یا تکمیل شده)از شرکت تعاونی لغو میگردد بنابر این افرادمذکور نمی تواننددر مجمع عمومی حضوریابند و یا به دیگری وکالت بدهند .

3-  ارائه شناسنامه یا کارت ملی در مجمع عمومی توسط اعضا جهت احراز هویت
لازم وضروری است

                 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا

 

/ 0 نظر / 7 بازدید