یادد آوری ازچهار سال پیش

سلام .حدودا چهار سال پیش طی مجمع 90/10/22سه گزینه را برای اعضای تعاونی مطرح نمودیم 1-فروش زمین 2- تغییر کاربری و تقسیم زمین .  دو گزینه اول یعنی فروش زمین و تغییر کاربری ، بررسی شده و تحقیق شده بودند و امکان عملی نمودن آنها بسیار واقعی بود و اما گزینه سوم یعنی تقسیم زمین ،تحمیل شده توسط اکثریت همین هیئت مدیره فعلی بود که با هوچی گری و دادن وعده های آنچنانی منجمله ارزش افزوده بالای 150 میلیون تومانی اکثریت رای مجمع را بخود گرفت .حال باید  پرسید که چه اتفاقی افتاده که این افراد بعد از حدودا چهار سال به فکر تغییر کاربری افتاده اند. پس تکلیف وعده های داده شده ، چی میشود.150الی 200میلیون تومانی ارزش افزوده تقسیم زمین بکجا رفته است ؟آیا باز وعده تحقیق نشده برای تغییر کاربری برای مجمع 94/1/20واقعی است ؟ یا دچار همان وعده های تقسیم زمین خواهد شد؟  گذشته وعده های افراد همین هیئت مدیره گویا روند آتی تعاونی خواهد بود.آزموده را آزمودن خطاست .

در دیماه سال 90دلار حدودا 1500تومان بوده و الان بالای 3000تومان اگر با فروش حدودا 30میلیون تومانی هر سهم در آنموقع ،اعضا باپول بدست امده اگر ذغال هم می خریدندالان 60میلیون تومان ارزش داشت .پس تکلیف ضرر اعضا با وعده های غیر عملی اکثریت همین هیئت مدیره فعلی که آنموقع عضو مثلا فعال بودندو هر هفته سر زمین سخنرانی می کردند ، چگونه خواهد بود؟.

در سال 90طرح جامع حریم تهران دردست تدوین بود و امکان جابجائی کاربری ها هم برای مسئولین آسان بود و هم برای تعاونی امکان پذیر بود.الان که طرح جامع حریم  تدوین و ثبیت شده است باید تاوانی گزاف پرداخت شود تا شاید تغییر کاربری اتفاق بیافتد .جبران زمان و عمر از دست رفته اعضا غیر ممکن است .

اعضای محترم . تاکنون بالای 80مطلب در این وبلاگ نوشته و حقایق شکافته شده اند.  باتوجه به نتیجه آرای بدست آمده در مجامع تعاونی از سال نود ، گویا تاکنون موضوعات جدی گرفته نشده اند .حداقل این بار با تفکر و احساس مسئولیت در مجمع شرکت فرمائید

/ 0 نظر / 205 بازدید